Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez firmę "Geoda"
(dotyczy kolonii, obozu, zimowiska, wycieczki i innej imprezy turystycznej)

1.Umowa o świadczenie usług turystycznych, potwierdzenie rezerwacji

a) Dokonana przez Klienta rezerwacja może nastąpić w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznie.
b) Po dokonaniu rezerwacji Klient zawiera umowę zgłoszenie z akceptacją warunków uczestnictwa oraz wybranej oferty turystycznej.
c) Osoba dokonująca rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników imprezy turystyczneji przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez uczestników.
d) Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy.

2. Warunki płatności
a) Cena imprezy turystycznej jest ceną umowną i zawiera podatek Vat marża.
b) Przy zawarciu umowy Klient dokonuje wpłaty zadatku na poczet imprezy turystycznej. Zadatek wynosi nie mniej niż 20% cenyimprezy. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.
c) Jeżeli cena imprezy turystycznej nie zostanie w pełni zapłacona w ustalonym terminie, umowa może zostać rozwiązana. W takimprzypadku firma "Geoda" może obciążyć Klienta kosztami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, w wysokości i nazasadach określonych poniżej.
d) Cena dla uczestnika imprezy grupowej zależna jest od ilości jej uczestników oraz wyliczana jest na podstawie zgłoszonej liczbyosób, jeśli liczba osób zmieni się od momentu podpisania umowy do momentu rozpoczęcia imprezy, to koszt imprezy zmienia sięzgodnie z wyliczeniami na daną liczbę osób (nie dotyczy koloni, obozów i zimowisk chyba, że umowa stanowi inaczej).
d) Rodzaj i zakres świadczeń w ramach imprezy turystycznej określany jest wstępnie w oparciu o treść katalogów firmy "Geoda"oraz następnie kalkulacji dokonanych na podstawie możliwości rezerwacji i indywidualnych ustaleń z Klientem. Przed zawarciemumowy firma "Geoda" zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych zawartych w katalogu, o czym Klient zostaniepoinformowany przed dokonaniem rezerwacji.
e) Firma "Geoda" zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy w przypadkach: wzrostu kosztów transportu, zmian cen biletówwstępu, kursu walut, niespodziewanych zmian w ustawodawstwie podatkowym itp. nie póŸniej jednak niż 20 dni przed rozpoczęciemimprezy. Firma "Geoda" zobowiązuje się w takim przypadku poinformować Klienta oraz wymienić przyczyny zmiany ceny.
f) Przy podwyżkach cen przekraczających 10% ustalonej z Klientem ceny, Klient ma prawo do odstąpienia od umowyo zorganizowanie imprezy turystycznej, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.

3. Obowiązki i odpowiedzialność firmy "Geoda"
a) Firma turystyczna "Geoda" zobowiązuje się sumiennie i rzetelnie przygotować i zrealizować świadczenia zawarte w ofercie.
b) Firma "Geoda" odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy chyba, że niewykonanie lub nienależytewykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecichnieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidziećani uniknąć albo zdarzeniami noszącymi cechy siły wyższej. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależytewykonanie umowy, nie zwalnia firmy "Geoda" od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocyposzkodowanemu Klientowi.
c) Firma "Geoda" zobowiązuje się do zorganizowania świadczeń zastępczych w przypadku zmian programu w trakcie trwaniaimprezy, w przypadku niemożliwości realizacji programu określonego umową, z przyczyn niezależnych od firmy Geoda. W takimprzypadku program zastępczy proponowany jest do kwoty założonej w ustalonej umową cenie, jeśli jednak Klient wybiera programzastępczy, który przekracza założony koszt, to różnicę pokrywa Klient ale możliwa jest dopłata po realizacji imprezy.
d) Firma "Geoda" nie przejmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści prospektów hotelowych oraz informacjimiejscowych przygotowanych przez osoby trzecie chyba, że zostały one włączone do umowy.

4. Ubezpieczenia podczas trwania imprezy turystycznej
a) Firma "Geoda" posiada zgodnie z art. 10 Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Umowę Gwarancję dlazabezpieczenia Klienta w Signal Iduna PTU S.A. z siedzibą w Warszawie.
b) Wszyscy Klienci firmy "Geoda" objęci są podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztówleczenia w przypadku wyjazdów zagranicznych, pod warunkiem dostarczenia przez Klienta w określonym umową czasie, danychuczestników potrzebnych do zawarcia w/w ubezpieczenia. Firma „Geoda” zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane jedynie wcelach organizacyjnych dotyczących umowy zgłoszenia oraz przechowywać je zgodnie z obowiązującym prawem (RODO).
c) Zakres ubezpieczenia polisą NNW i KL regulują Ogólne warunki Ubezpieczenia zawarte z TUiR Allianz (NNW) oraz SignalIduna PTU (NNW i KL).

5. Realizacja umowy
a) W czasie trwania imprezy Klient ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w programie imprezy.
b) W czasie trwania imprezy Uczestnik nieletni jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek, decyzji kierownikai wychowawców. W szczególności obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, picia napojów alkoholowych oraz zażywaniainnych używek wpływających na stan psychiczny i fizyczny uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowyw trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie imprezy. Wszelkie kosztyw takiej sytuacji ponosi Prawny Opiekun/Osoba zgłaszająca.
c) Za szkody wyrządzone przez Uczestnika odpowiada Prawny Opiekun/Osoba Zgłaszająca.
d) Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy cenne, bagaż Uczestnika.
e) Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe z trakcie realizacji imprezy, wynikłe z przyczyn od niego niezależnychnp. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, zamieszki, działania innych okoliczności siły wyższej.
f) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych np. działanie sił wyższych, decyzje władzpaństwowych itp. Klient otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty Klientów i w takim przypadku nie przysługuje odszkodowanie.
g) W przypadku braku wymaganego minimum uczestników (dotyczy kolonii, zimowisk, obozów) Organizator zastrzega sobie prawodo odwołania imprezy najpóŸniej 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy oraz gwarantuje Klientowi zwrot wniesionych wpłat.W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu podwojonej kwoty z tytułu zadatku.
h) Firma "Geoda" może rozwiązać umowę o zorganizowanie imprezy turystycznej poprzez złożenie Klientowi stosownegooświadczenia na piśmie, jeżeli przeprowadzenie imprezy turystycznej zostaje uniemożliwione przez Klienta. Pod pojęciem„uniemożliwienia przez Klienta przeprowadzenia imprezy turystycznej” rozumiane jest postępowanie klienta sprzeczne z porządkiemprawnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju miejsca pobytu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Firma"Geoda" zachowuje wówczas prawo do żądania ceny za imprezę turystyczną.

6. Rezygnacje
a) Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klienci mają możliwość zrezygnowania z udziału w imprezie turystycznej składającpisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia do organizatora.
b) Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodówniezależnych od firmy "Geoda", organizator zastrzega sobie prawo do zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistychkosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej.
c) Klient ponosi koszty rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie na miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej, w czasiepodanym w dokumentach imprezy turystycznej lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względuna brak dokumentów, np. paszportu.
d) Firma "Geoda" z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami rezygnacji:- do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy 20% wartości świadczeń- między 30dni, a 21 dni przed rozpoczęciem imprezy 30% wartości świadczeń- między 20dni, a 16 dni przed rozpoczęciem imprezy 40% wartości świadczeń- między 15dni, a 3 dni przed rozpoczęciem imprezy 60% wartości świadczeń- między 2 dniem, a dniem wyjazdu 100% wartości świadczeńJednak w praktyce jeśli to jest możliwe (ze względu na poniesione koszty) staramy się zwracać całość wpłaconych pieniędzy.
e) Do chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy.Osoba zastępująca powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. Klient zobowiązany jestdo poinformowania firmy "Geoda" o zmianie uczestnika na piśmie pod rygorem nieważności, przed rozpoczęciem imprezyturystycznej. Za pokrycie kosztów imprezy turystycznej i kosztów dodatkowych, powstałych poprzez zmianę osoby zastępującej,odpowiadają solidarnie: Klient i osoba zastępująca. Opłaty te stanowią równowartość kosztów poniesionych przez organizatoraz tytułu dokonanych zmian.

7. Obowiązek współdziałania
a) Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomićo tym firmę "Geoda" oraz wykonawcę usługi. O ile zawiadomienie przedstawiciela firmy "Geoda" o okolicznościach utrudniającychlub uniemożliwiających wykonanie umowy jest niemożliwe, powinno ono zostać niezwłocznie zgłoszone do kooperanta firmy"Geoda" (do pilota lub przewodnika, przewoŸnika, hotelu/ośrodka), na podany adres kontaktowy.
b) Jeśli uczestnik imprezy, wyłącznie z własnej winy zaniecha powiadomienia o okolicznościach utrudniających lubuniemożliwiających wykonanie umowy, traci on prawa do występowania z roszczeniem z tytułu niewykonania lub nienależytegowykonania umowy przez firmę "Geoda".
c) Oczekiwaniem firmy "Geoda jest to, że Klienci będą współdziałać z Organizatorem tak aby impreza miała przebieg zgodnyz zawartą umową.
d) Klient odpowiada za spełnienie innych wymogów w szczególności zdrowotnych umożliwiających mu udział w imprezieturystycznej bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia innych jej uczestników.

8. Reklamacje i przedawnienie roszczeń
a) Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez firmę "Geoda".
b) reklamacje muszą być zgłaszane w trakcie trwania imprezy, a w przypadku ich nieuwzględnienia lub niemożliwości ich usunięciaw formie pisemnej złożonej w terminie 14 dni po zakończeniu imprezy.
c) Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez firmę "Geoda" w terminach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresieprzepisy prawa.
d) Podstawą reklamacji nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które firma "Geoda" nie ponosi odpowiedzialności i których przyzachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć (awarie środków transportu, warunki atmosferyczne itp..)
e) Przysługujące na podstawie tej umowy roszczenia ulegają przedawnieniu na zasadach ogólnych określonych przepisami polskiegoKodeksu Cywilnego.

9. Postanowienia ogólne
a) Nieważność pojedynczych postanowień umowy nie narusza ważności całej umowy. Dotyczy to również niniejszych warunków.
b) Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku brakuporozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
c) We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisyKodeksu Cywilnego oraz Ustawa o Usługach Turystycznych.

Copyrights (C) GEODA 2005 B.Krygicz